Konfidencialitātes politika
Mūsu lapa izmanto sīkdatnes (angļu val. cookies) - nelielus failus, kurus, katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē interneta vietni, pārlūkprogramma saglabā apmeklētāja datorā tādā apmērā, kā norādīts apmeklētāja datora pārlūkprogrammas iestatījumos. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatnēm, piemēram, sīkdatņu veidiem, lūdzam, apmeklēt: www.allaboutcookies.org.
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai uzlabotu šīs lapas funkcionalitāti un atvieglotu tās lietošanu, iegūtu informāciju par lapas apmeklējuma statistiku un uzlabotu mārketinga komunikāciju.
Ja Jūs nevēlaties saglabāt sīkdatnes, Jums savas interneta pārlūkprogrammas iestatījumos jāizvēlas iespēja nesaglabāt sīkdatnes.
Tomēr mūsu interneta vietnes pilnvērtīgai un ērtākai lietošanai iesakām izmantot sīkdatņu saglabāšanu. Restorāns Talifa patur tiesības jebkurā brīdī mainīt sīkdatņu izmantošanas noteikumus. Interneta vietnes apmeklētāja pienākums ir patstāvīgi pārbaudīt šīs lapas saturu, lai iepazītos ar sīkdatņu izmantošanas izmaiņām.

Privātuma politika un personas datu apstrāde

Kā mēs apstrādājam personas datus?
Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecās uz Jums kā fizisku personu, piemēram, personas kods, adrese, tālruņa numurs u.tml. Lai mēs varētu izpildīt savas saistības pret Jums kā klientu, restorāns Talifa ir nepieciešams saglabāt un apstrādāt Jūsu personas datus. Jūsu personas dati tiks iegūti un apstrādāti tikai tajos gadījumos un tādā apjomā, cik tas ir nepieciešams konkrētu, skaidri noteiktu un likumīgu mērķu izpildei.
Galvenokārt, mēs apstrādājam savu klientu personas datus, lai sniegtu mājas lapu izstrādes un uzturēšanas pakalpojumus un veiktu visas ar tiem saistītās darbības. Citi personas datu apstrādes mērķi var būt:
  • saziņa ar citiem pakalpojumu sniedzējiem;
  • tiešais mārketings un tirgus izpēte;
  • pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, trūkumu novēršana;
  • klientu apkalpošanas kvalitātes novērtēšana.
Restorāns Talifa izpilda Latvijas fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās prasības.

Tiesiskais pamats
Personas datus var apstrādāt arī pamatojoties uz piekrišanu (piemēram, tiešā mārketinga mērķiem). Piekrišanai jābūt skaidri, brīvprātīgi un nepārprotami izteiktam gribas apliecinājumam, tādējādi skaidri apzinoties datu izmantošanas nolūkus.
Sensitīvu personas datu apstrāde nav nepieciešama Restorāns Talifa darbībai. Ja kautkad tā kļūs par vajadzīgu, tiks prasīta atsevišķa personas piekrišana.

Personas datu iegūšana
Parasti restorāns Talifa iegūst personas datus tieši no klientiem. Dažkārt, mēs iegūstam informāciju arī no citiem avotiem, piemēram, valsts vai privātām iestādēm un reģistriem. Sensitīvu personas datu piekļuvei un apstrādei ir noteiktas īpaši stingras prasības.
Saziņā ar klientiem mēs bieži vien izmantojam e-pastu. Ja mums ir jānosūta sensitīvi personas dati, izmantojot publisku e-pastu, mēs veicam šādas informācijas šifrēšanu, lai aizsargātu to pret neatļautu piekļuvi.

Personas datu izpaušana
Restorāns Talifa ir pienākums ievērot klientu informācijas konfidencialitāti. Personas datus drīkst izpaust trešajām personām vienīgi tādos gadījumos, ja tas ir nepieciešams līguma noslēgšanai ar klientu vai šādā līgumā noteikto saistību izpildei, vai ja klients ir devis tam attiecīgu piekrišanu, vai citos likumīgos gadījumos (piemēram, piemērojamo normatīvo aktu prasību izpildei). Informāciju var sniegt trešajām personām arī pēc Jūsu pieprasījuma vai saistībā ar jūsu līgumsaistību izpildi, piemēram, e-pastu sistēmas uzturētājiem, serveru sistēmu uzturētājiem, bankām vai citām finanšu vai juridiskām iestādēm.
Trešās personas, kas apstrādā personas datus restorāns Talifa lapā, sauc par datu operatoriem. Šādas personas drīkst saņemt Jūsu personas datus, ja tas ir nepieciešams noteiktajiem personas datu apstrādes mērķiem. Iespējamās datu saņēmēju kategorijas:
  • serveru sistēmu uzturētāji;
  • e-pastu sistēmu uzturētāi;
  • citi IT pakalpojumu uzņēmumi – datu uzglabāšanai un informācijas sistēmu uzturēšanai;
  • finanšu un juridiskas iestādes.

Personas datu uzglabāšana
Restorāns Talifa dzēš iegūtos personas datus tiklīdz tie vairs nav nepieciešami mērķim, kādam tie bija iegūti.
Mūsu iegūtie personas dati par Jums tiek glabāti gan papīra formātā, gan mūsu informācijas sistēmā. Personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr tie ir nepieciešams tam datu apstrādes mērķim, kādam tie bija iegūti. Reālajā praksē personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr ir pamats uzskatīt, ka saistībā ar mūsu līgumattiecībām var tikt celtas prasības. Personas dati, kas vairs nav nepieciešami konkrētajam mērķim, tiek dzēsti.
Pat ja Jūs priekšlaicīgi izbeidzat līgumattiecības ar mums vai pārtraucat mūsu pakalpojumu izmantošanu, mēs saglabāsim Jūsu datus līdz brīdim, kamēr beidzas attiecīgā produkta ierobežojuma termiņš. Tas ir nepieciešams, lai izskatītu prasības, kas var rasties nākotnē.
Informācija tiek glabāta arī tādēļ, lai to vajadzības gadījumā varētu sniegt Jums, nodrošinātu vēsturiskos datus par Jūsu kā klienta attiecībām ar mums un palīdzētu atbildēt uz jebkuriem jautājumiem, kas var rasties saistībā ar mūsu savstarpējām attiecībām.

Jūsu tiesības
Jums ir tiesības iegūt informāciju par mūsu apstrādātajiem personas datiem, to izcelsmi un apstrādes veidu, kā arī šādas apstrādes likumīgo pamatojumu.
Svarīgi, lai mūsu rīcībā esošā informācija par Jums būtu pareiza un, lai šādi dati būtu nepieciešami. Jūs drīkstat pieprasīt, lai personas dati tiktu laboti vai pārtraukta to apstrāde, vai tie tiktu iznīcināti, ja personas dati ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi, vai nav vairs nepieciešami mērķim, kādam tie bija iegūti. Tādā gadījumā Jums jāiesniedz pieprasījums un mēs pārbaudīsim Jūsu informāciju, kā arī veiksim visas vajadzīgās darbības.
Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Taču ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukšanas gadījumā mēs nevarēsim izpildīt to mērķi, kādam šāda piekrišana tika iegūta. Atsevišķos gadījumos mēs nespēsim turpināt pakalpojumu sniegšanu.
Jūs arī varat jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu tiešā mārketinga piedāvājumiem (t.i. atteikties no tiem).

Par personu datu apstrādi atbildīgais vadītājs
Restorāns Talifa ir nozīmējusi vadītāju, jeb Datu pārzini, kas atbild par personas datu aizsardzību uzņēmumā. Datu pārzinis nosaka personas datu apstrādes mērķi un izmantojamos instrumentus, kā arī nodrošina, lai datu apstrāde notiktu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Ja Jums ir jautājumi par personas datu apstrādi vai vēlaties izteikt savus ieteikumus, rakstiet mums uz e-pasta adresi: talifa2009@inbox.lv

© Visas tiesības aizsargātas 2022

Konfidencialitātes politika